ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಆಗ್ರಹ 500 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ

kbg